ICACOR

29/06/2006 00:00 Antiguedade: 16 yrs

D.O.G.: Lei 2/2006, do 14 de xuño, de dereito civil de Galicia

Diario Oficial de Galicia de 29-06-2006.