ICACOR

Cotas

Aplicables dende o 1 de xaneiro de 2016

En execución e de conformidade co acordo do vinte e cinco de xuño do dous mil tres, apróbase revisar as cotas colexiais de acordo co Índice de Prezos ao Consumo, utilizando para iso o IPC interanual correspondente ao mes de xuño, segundo foi publicado polo Instituto Nacional de Estatística. O cobro das cotas revisadas efectuarase dende o mes de xullo incluído. Quedan fixadas as cotas nos seguintes importes:

Avogados exercentes residentes con máis dun ano de antigüidade*

A antigüidade compútase dende a data de alta no Colexio (primeira colexiación), con independencia de que sexa como exercente ou como non exercente.

 

Mensual

Anual

Cota do Consello Xeral da Avogacía:

3,29 euros

39,44 euros

Cota do Consello da Avogacía Galega:

0,92 euros

11,00 euros

Cota colexial neta:

42,79 euros

513,48 euros

Total:

47,00 euros

564,00 euros


Avogados exercentes residentes con menos dun ano de antigüidade*

*  A antigüidade compútase dende a data de alta no Colexio (primeira colexiación), con independencia de que sexa como exercente ou como non exercente.

 

Mensual

Anual

Cota do Consello Xeral da Avogacía:

3,29 euros

39,44 euros

Cota do Consello da Avogacía Galega:

0,92 euros

11,00 euros

Cota colexial neta:

19,29 euros

231,48 euros

Total:

23,50 euros

282,00 euros


A
vogados exercentes non residentes (con independencia da súa antigüidade)

 

Mensual

Anual

Cota do Consello Xeral da Avogacía:

3,29 euros

39,44 euros

Cota do Consello da Avogacía Galega:

0,92 euros

11,00 euros

Cota colexial neta:

19,29 euros

231,48 euros

Total:

23,50 euros

282,00 euros


C
olexiados non exercentes residentes (con independencia da súa antigüidade)

 

Mensual

Anual

Cota do Consello Xeral da Avogacía:

3,29 euros

39,44 euros

Cota do Consello da Avogacía Galega:

0,92 euros

11,00 euros

Cota colexial neta:

19,29 euros

231,48 euros

Total:

23,50 euros

282,00 euros


Colegiados no ejercientes no residentes (con independencia de su antigüedad)

Acuerdo CGAE 12/12/2014

 

Mensual

Anual

Cota do Consello Xeral da Avogacía:

3,29 euros

39,44 euros

Cota do Consello da Avogacía Galega:

0,92 euros

11,00 euros

Cota colexial neta:

19,29 euros

231,48 euros

Total:

23,50 euros

282,00 euros