ICACOR

ColaboWEB

Acceso exclusivo para colexiados mediante certificado electrónico ACA ou DNIe:
https://colaboweb.icacor.es

Servizos disponibles a través da plataforma electrónica online do Colexio (ColaboWEB):

Datos do colegiado: Nesta sección poderá consultar os seus datos persoais, direccións, teléfonos e datos bancarios. Poderá solicitar ao Colexio cambios destes datos.

Emisión de certificados: Nesta sección poderá descargarse certificados de situación emitidos polo Colexio, sempre que os seus datos estén correctamente validados para ese fin.

Pases a prisión: Enlace á plataforma de RedAbogacía para a solicitude de pases a prisión.

Deontoloxía: Nesta sección poderá consultar o seu expediente deontolóxico.

Xornadas e actos colexiais: Nesta sección poderá ver tódalas xornadas e actos colexiais que se realizan neste Colexio (Festividade colexial, congresos, conferencias,...)

Servizos mediación: Nesta sección poderá ver tódalas mediaciones en las que ha participado.

Impugnacións de honorarios: Nesta sección poderá ver tódalas impugnacións de honorarios que lle teñen practicado.

Cobro de cotas: Nesta sección poderá ver tódolos cargos que lle cobrou o Colexio por concepto de cota colexial, seguros, seguridade social...

Quenda de oficio:

  • Designacións: Nesta sección poderá ver tódolos asuntos de quenda de oficio nos que participou.
  • Quendas sen xustificar: Nesta sección poderá ver tódolas quendas sen xustificar que teñen xustiza gratuita concedida ou pendente.
  • Quendas xustificadas: Nesta sección poderá ver tódolos asuntos que ten xustificados entre as datas seleccionadas.
  • Quendas de alta: Nesta sección poderá comprobar o posto no que se atopa para a realización de calquera tipo de quenda no que esté apuntado.
  • Gardas: Nesta sección poderá ver tódalas gardas que ten realizado ou que ten que realizar.
  • Asistencias: Nesta sección poderá ver tódalas asistencias que ten xustificado.
  • Baremo: Consulta do último baremo de compensación económica da quenda de oficio.

Minutas de honorarios: Nesta sección poderá consultar as minutas de honorarios por trimestre dos asuntos da quenda de oficio, gardas, etc.

Pagos por trimestre: Nesta sección poderá ver os asuntos que ten cobrado nun trimestre.