ICACOR

Lexislación

Normas reguladoras do Rexistro de Mediadores do Ilustre Colexio Provincial de Avogados de A Coruña, aprobados en Xunta de Goberno do 18 de outubro de 2012, modificadas nas sesións da Xunta de Goberno de 16 de xaneiro do 2014, de 18 de decembro de 2014 e 9 de decembro de 2015.

Normas reguladoras do rexistro de mediadores (PDF)

Normas reguladoras do Servizo de Mediación do Ilustre Colexio Provincial de Avogados de A Coruña (ICACOR.MEDIA), aprobadas en Xunta de Goberno do 18 de outubro do 2012, modificadas nas sesións da Xunta de Goberno de 11 de xullo de 2013, 18 de decembro do 2014 e 21 de xaneiro do 2015, e en Xunta de 7 d Marzo de 2019.

Normas reguladoras do servizo de mediación (PDF)

Orden JUS/746/2014, de 7 de maio, pola que se desenvolven os artigos 14 e 21 do Real Decreto 980/2013, de 13 de decembro e crease o ficheiro de mediadores e institucións de mediación. (BOE 09/05/2014).

Real Decreto 980/2013, de 13 de decembro, polo que se desenvolven determinados aspectos da Lei 5/2012, de 6 de xullo, de mediación en asuntos civís e mercantís. (BOE 27/12/2013).

Lei 5/2012, de 6 de xullo, de mediación en asuntos civís e mercantís (BOE 07/07/2012 e BOE 26/07/2012 C.E.).

Orde de 3 de xuño de 2008 pola que se fixan as tarifas da mediación familiar en Galicia. (DOG 116 de 17 de xuño de 2008)

Lei 4/2001, de 31 de maio, reguladora da mediación familiar (DOG de 18 de xuño de 2001).

Decreto 159/2003, de 31 de xaneiro, polo que se regula a figura do mediador familiar, o Rexistro de Mediadores Familiares de Galicia e o recoñecemento da mediación gratuíta. (DOG 34 de 18 de febrero de 2003), (Correción de erros: DOG 44 de 4 de marzo de 2003)