ICACOR

Lexislación Asistencia Xurídica Gratuíta

Lexislación estatal. Lei 1/1996, do 10 de xaneiro de 1996 (Vixencia: 23/06/2017) (PDF) 

Real Decreto 141/2021, do 9 de marzo, polo que se aproba o Regulamento de asistencia xurídica gratuíta (Vixencia: 11/03/2021) (PDF)

Regulamento de asistencia xurídica gratuíta de Galicia (Vixencia: 25/01/2018) PDF

 1. Artigo 119 da Constitución Española.
 2. Artigos 20 e 440 da L.O.P.J.
 3. Lei 1/96, de 10 de xaneiro, de Asistencia Xurídica Gratuita.
 4. Artigos 23, 32, 33, 246, 394 a 398 e Disposición Adicional Decimoquinta da Lei 1/2000, de 7/1/2000, de Axuizamento Civil.
 5. Decreto da Xunta de Galicia 134/2017, de 7 de decembro, polo que se aproba o Reglamento de Asistencia Xurídica Gratuita de Galicia.
 6. Orde de 10 de decembro de 2015 pola que se prorroga, durante o cuarto trimestre de 2015 e o primeiro, segundo e terceiro trimestre de 2016, o acordo entre a Xunta de Galicia e o Consello da Avogacía Gallega sobre a compensación económica pola Asistencia Xurídica Gratuita.
 7. Acordo de 18/6/1996, do Pleno do Tribunal Constitucional, sobre asistencia xurídica gratuita en proceso de amparo constitucional.
 8. Artigo 10 da Lei Orgánica Reguladora da Xurisdición Militar.
 9. Artigo 22 da Lei Orgánica 4/2000, de 11 de xaneiro, sobre Dereitos e Liberdades dos estranxeiros en España e a súa integración social.
 10. Artigo 20 da Lei Orgánica 1/2004, de 28 de decembro, de Medidas de Protección Integral contra a Violencia de Xénero (LOMPIVG).
 11. Artigo 29 de Lei 11/2007, de 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero.
 12. Artigos 45 e 46 do Estatuto Xeneral da Avogacía.
 13. Artigo 41 dos Estatutos Colexiais.
 14. Artigo 32 da Lei 1/2002, de 22 de marzo, reguladora do Dereito de Asociación.
 15. Orde de 3/6/1997, pola que se establecen os requisitos xerais mínimos de formación e especialización necesarios para prestar los servicios de asistencia xurídica gratuita. Acordo do Consello da Avogacía Galega de 7/7/1998 e Acordo da Xunta de Goberno do Ilustre Colexio Provincial de Avogados da Coruña, de 17/3/1999, polo que se establecen criterios e requisitos para o acceso a Quenda de Oficio e acordo de Xunta de Goberno de 13/6/2014.
  16.Orde de 2 de agosto de 2016 pola que se establece o modelo normalizado de solicitude de recoñecemento do dereito á Asistencia Xurídica Gratuita.