ICACOR

Lexnet. Presentación e traslado telemático de escritos

Supostos de utilización obrigatoria para os Avogados: asuntos nos que non interveña procurador e o Letrado ostente a representación procesual ou conste a súa intervención como profesional.

Ademais, como ampliación ao que se indicaba na Circular 20/2015, segundo o que parece desprenderse do contido do artigo 9 do Real Decreto 1065/2015, de 27 de novembro, sobre comunicacións electrónicas na Administración de Xustiza no ámbito territorial do Ministerio de Xustiza e polo que se regula o sistema LEXNET, ata en aqueles supostos nos que o Abogado non ostente a representación do seu cliente, se o Letrado firma algún dos escritos, e dicir, se consta a súa intervención como profesional, deberá empregarse tamén de maneira obrigatoria LEXNET.

Por outra banda, naqueles casos nos que os cidadáns non estean asistidos ou representados por profesionais da xustiza (artigo 4 e 9 da mesma norma), poderán elixir a maneira de comunicarse coa Administración de Xustiza, xa sexa por canles electrónicos ou non. A opción elixida manterase durante todo o procedemento.

Consulte os manuais de configuración para o uso do certificado ACA, acceso a Lexnet e firma electrónica de documentos na nosa páxina de soporte: Ligazón

Soporte do Ministerio de Xustiza: http://lexnetjusticia.gob.es/contactolexnet

Microsite informativo con 30 videotutoriais: http://www.abogacia.es/site/lexnet-justicia/formacion-lexnet-justicia/

Web Informativa: http://lexnetjusticia.gob.es/ (Guías, manuales, etc.)

Mapa de Implantación de LexNet: http://lexnetjusticia.gob.es/web/guest/mapacomunicaciones

Protocolo para actuar en Comunidades Autónomas non incluidas no sistema Lexnet e que poseen sistema telemático propio de notificacións cos xulgados:
Guía CC.AA. non LexNet (PDF)

ANEXO I: ÍNDICE DE DOCUMENTOS ANEXOS QUE SE REMITEN TELEMÁTICAMENTE

Ver o índice.

ANEXO II: MODELO PARA A PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS EN PAPEL

(Na Oficina de Rexistro e Reparto ou no Xulgado Único no partido xudicial)

Deberá acompañarse o xustificante acreditativo de terse realizado, no seu caso, o traslado previo de copias entre procuradores.

Deberán acompañarse tantas copias dos documentos como demais partes adversas haxa no procedemento. As copias dos documentos para cada destinatario deberán de ir acompañadas do ANEXO IV (índice de copias dos documentos).

Ver modelo para a presentación de documentos en papel

ANEXO III: MODELO PARA A PRESENTACIÓN, NA OFICINA DE REXISTRO E REPARTO OU NO ÓRGANO XUDICIAL ÚNICO DO PARTIDO XUDICIAL, DAS COPIAS DOS ESCRITOS INICIADORES/NON INICIADORES E DOCUMENTOS PARA O SEU TRASLADO AS DEMAIS PARTES

Este modelo deberá presentarse con tantas copias dos escritos iniciadores, non iniciadores e documentos como partes adversas haxa no procedemento, salvo no caso de traslado previo entre procuradores.

No seu caso, as copias dos documentos dirixidas a cada destinatario irán acompañadas do ANEXO IV – índice de copias de documentos.

Este modelo presentarase por duplicado, de modo que un exemplar sexa devolto selado ao presentante, como xustificante da presentación e outro se xunte as copias presentadas para identificar o órgano xudicial de destino, ou tipo de procedemento, ou número e ou ano.

Ver modelo para a presentación, na oficina de rexistro e reparto ou no órgano xudicial único do partido xudicial, das copias dos escritos iniciadores/non iniciadores e documentos para o seu traslado as demais partes.

ANEXO IV: ÍNDICE QUE HABRÁ DE XUNTAR AS COPIAS DE DOCUMENTOS

Este índice xuntarase as copias dos documentos dirixidas a cada destinatario, e xuntarase ó ANEXO III-modelo para a presentación na ORR ou no órgano xudicial único do partido xudicial, das copias dos escritos iniciadores, non iniciadores e documentos para o seu traslado as demais partes.

Ver índice que habrá de xuntar as copias de documentos.

ANEXO V: MODELO PARA A PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS EN SOPORTE DIXITAL

Este documento xuntarase  os documentos (Audio, Video, etc.) presentados en soporte dixital (CD, DVD, etc). Información detallada para a súa cumplimentación (BOE-2015-13709)

Ver modelo (Anexo V).

ÍNDICE DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS VÍA LexNET

Artigo 9.3 do Real Decreto 1065/2015, de 27 de novembro, sobre comunicacións electrónicas na Administración de Xustiza no ámbito territorial do Ministerio de Xustiza e polo que se regula o sistema LexNET

O texto completo das Instrucións da Secretaría de Goberno do TSXG, que regula a implantación do sistema LEXNET na provincia de A Coruña pódense consultar nas seguintes ligazóns:

Secretaría de Gobierno del T.S.X.G.: Instrución 5/2014

Secretaría de Gobierno del T.S.X.G.: Instrución 6/2014

Secretaría de Gobierno del T.S.X.G.: Instrución 12/2015

Instrución 12/2015, de 3 decembro de 2015, ditada pola Secretaria de Goberno do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, ampliando a funcionalidade do sistema Lexnet, de presentación telemática de escritos iniciadores e de trámite, ás xurisdicións social, contencioso-administrativo e restantes de a xurisdición civil así como a extensión das funcionalidades de realización de actos de comunicación e presentación de escritos e documentos os Avogados e Graduados Sociais de Galicia.

Secretaría de Gobierno del T.S.X.G.: Instrución 1/2016

Instrucións 1/2016, de catro de xaneiro, ditada pola Secretaria de Goberno do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, ampliando a funcionalidade do sistema Lexnet, de presentación telemática de escritos iniciadores e de trámite, a xurisdición penal.

Secretaría de Gobierno del T.S.X.G.: Circular 1/2016

Circular Informativa 1/2016, de catorce de xaneiro, ditada pola Secretario de Goberno do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, sobre aspectos da entrada en vigor de las leis 42/2015, de 25 de outubro, Lei Orgánica 7/2015, Real Decreto 1065/2015 sobre as comunicacións telemáticas entre a administración de xustiza e os operadores xurídicos.

Secretaría de Gobierno del T.S.X.G.: Circular 2/2016

Circular Informativa 2/2016, de 10 de febreiro, ditada por a Secretario de Goberno do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, como continuación a anteriormente ditada con data catorce de xaneiro, sobre as comunicacións telemáticas entre a administración de xustiza e los operadores xurídicos.

Acordo Xulgado Decano de A Coruña:

Servizo Común de Rexistro e Reparto Demandas de modificación de medidas.

Instrución N° 1/2015 do Secretario de Goberno da Audiencia Nacional, para a presentación de escritos por Lexnet nas oficinas xudiciais da Audiencia Nacional

Secretaría de Goberno do Tribunal Supremo: Circular 16/2016

Circular do Secretario de Goberno do Tribunal Supremo sobre a forma de presentación telemática de escritos de persoación ante as distintas Salas que compoñen este Tribunal, con especial referencia as persoacións que se realicen en recursos de casación para a unificación de doctrina ante a Sala 4ª do Tribunal Supremo.

BOE Núm. 160 Miércoles 6 de julio de 2011

I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO

Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia.

BOE Núm. 167 Martes 14 de julio de 2015

I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO

Ley 19/2015, de 13 de julio, de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil.

BOE Núm. 239 Martes 6 de octubre de 2015

Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

BOE Núm. 287 Martes 1 de diciembre de 2015

Real Decreto 1065/2015, de 27 de noviembre, sobre comunicaciones electrónicas en la Administración de Justicia en el ámbito territorial del Ministerio de Justicia y por el que se regula el sistema LexNET.

BOE Núm. 301, Jueves 17 de diciembre de 2015

Resolución de 15 de diciembre de 2015, de la Secretaría General de la Administración de Justicia, por la que se aprueba el modelo de formulario normalizado previsto en el Real Decreto 1065/2015, de 27 de noviembre, sobre comunicaciones electrónicas en la Administración de Justicia en el ámbito territorial del Ministerio de Justicia y por el que se regula el sistema LexNET.

Juzgado Decano de Madrid

Acuerdo 3/2016, de 4 de enero, del Magistrado Juez Decano de los Juzgados de Madrid, relativo a la presentación de escritos y documentos por medios telemáticos y electrónicos y en formato papel ante los distintos Servicios Comunes de Registro y Reparto de los Juzgados de Madrid.

Presentacion: La Abogacía entra en LexNet (Miguel Hermosa Espeso - Abogado ICA Palencia)

ICA Coruña julio 2015

Presentacion: LexNet Abogacía (Miguel Sastre - RedAbogacía - ITCGAE)

ICA Coruña julio 2015

Tríptico: LexNet - Abogado - Procurador

Tríptico: Autoridad de Certificación de la Abogacía (ACA)

Tríptico: LexNet

Video explicativo del Sistema LexNet (Youtube)