ICACOR

S.A.C.C.U.: Servizo de Atención aos Colexiados e aos Consumidores ou Usuarios

Lei ómnibus, Lei de colexios profesionais estatal e de Galicia

De conformidade coa Lei 25/2009, do 22 de decembro, de modificación de diversas leis para a súa adaptación á Lei sobre o libre acceso ás actividades de servizos e o seu exercicio, así como a actual redacción da Lei de colexios profesionais de 15/2/1974, os colexios profesionais deben contar cun Servizo de Atención aos Colexiados e aos Consumidores ou Usuarios.

Debido a isto, a Xunta de Goberno do Ilustre Colexio Provincial de Avogados da Coruña (ICACOR), mediante o acordo do 17/6/2010, creou o Servizo de Atención aos Colexiados e aos Consumidores ou Usuarios (SACCU) do ICACOR.

O SACCU do ICACOR está formado polo secretario técnico colexial e aqueles colaboradores e servizos administrativos colexiais que se estimen necesarios en cada momento.

1º.- Normativa de aplicación

A) Sobre a creación do Servizo de Atención aos Colexiados e aos Consumidores ou Usuarios (SACCU):

Lei de Colexios Profesionais de 15/2/1974 (lexislación básica).

Artigo 12. Servizo de atención aos colexiados e aos consumidores ou usuarios.

 1. Os colexios profesionais deberán atender as queixas ou reclamacións presentadas polos colexiados.
 2. Así mesmo, os colexios profesionais dispoñerán dun Servizo de atención aos consumidores ou usuarios, que necesariamente tramitará e resolverá cantas queixas e reclamacións referidas á actividade colexial ou profesional dos colexiados sexan presentadas por calquera consumidor ou usuario que contrate os servizos profesionais, así como por asociacións e organizacións de consumidores e usuarios na súa representación ou en defensa dos seus intereses.
 3. Os colexios profesionais, a través deste Servizo de atención aos consumidores ou usuarios, resolverán sobre a queixa ou reclamación segundo proceda: ben informando sobre o sistema extraxudicial de resolución de conflitos, ben remitindo o expediente aos órganos colexiais competentes para instruír os oportunos expedientes informativos ou disciplinarios, ben arquivando ou ben adoptando calquera outra decisión conforme a dereito.
 4. A regulación deste servizo deberá prever a presentación de queixas e reclamacións por vía electrónica e a distancia.

Lei 11/2001, do 18 de setembro, de Colexios Profesionais da Comunidade Autónoma de Galicia.

Artículo 10 quater. Servicio de atención aos consumidores ou usuarios e colexiados. 

 1. Os colexios profesionais dispoñerán dun Servizo de atención aos consumidores ou usuarios e colexiados que necesariamente tramitará e resolverá cantas queixas referidas á actividade colexial ou dos colexiados sexan presentadas por calquera usuario ou profesional colexiado, así como por organizacións de consumidores e usuarios na súa representación ou en defensa de intereses colectivos.
 2. O Servizo de atención aos consumidores ou usuarios e colexiados poderá resolver sobre a solicitude iniciando a vía da arbitraxe de consumo, abrindo un procedemento sancionador, arquivando ou adoptando calquera outra decisión que, se é o caso, corresponda.
 3. A regulación deste servizo deberá contemplar a presentación de queixas e reclamacións por vía telemática.

B) Principal normativa xeral de aplicación en materia disciplinaria:

C) Normativa estatal específica en materia disciplinaria para asuntos de asistencia xurídica gratuíta de aplicación na Comunidade Autónoma de Galicia: art. 42 a 43 da Lei 1/96, do 10 de xaneiro. O citado art. 42 remite ás normas disciplinarias establecidas con carácter xeral.

D) Normativa autonómica específica en materia disciplinaria para asuntos de asistencia xurídica gratuíta: art. 36 do Regulamento de xustiza gratuíta de Galicia, aprobado polo Decreto 269/2008, do 6 de novembro.

E) Outras normas:

Texto refundido da Lei xeral de defensa dos consumidores e usuarios e outras leis complementarias, aprobado polo R. D. Lex. 1/2007 do 16 de novembro e o seu desenvolvemento regulamentario.

2º.- Queixas ou reclamacións dos colexiados 

2º.1.- Polo funcionamento da Administración de Xustiza no exercicio da profesión.

2º.1.1.- Tramitación:  

 • Complemento ou aclaracións: o SACCU poderá recadar o complemento, aclaración ou achega de documentos ou antecedentes necesarios para a valoración da queixa ou reclamación.
 • Informe da Secretaría Técnica: a Secretaría Técnica colexial emite un informe sobre o contido da queixa ou reclamación.
 • Resolución da Xunta de Goberno: a Xunta de Goberno poderá acordar a remisión da queixa ao Consello Xeral do Poder Xudicial, o Consello Xeral da Avogacía Española, a concesión de amparo colexial (artigos 37 dos Estatutos colexiais e 41 do Estatuto xeral da avogacía española), o arquivo ou calquera outra resolución que corresponda en dereito. 

A queixa debe ser formulada por escrito, se é o caso, xunto coa documentación acreditativa, e expoñeranse os feitos de forma sucinta e indicando se non quere que transcenda a súa identidade.

Descargue aquí o Protocolo de queixas polo funcionamiento da Administración de Xustiza (PDF)

Descargue aquí o impreso de queixa (PDF)

2º.2.- Fronte a outros avogados por cuestións deontolóxicas.

Descargue aquí o Modelo de queixa deontolóxica (PDF)

Descargue aquí o Modelo de queixa deontolóxica (DOC)

2º.2.1.- Tramitación: 

 • Mediación previa do decano: o decano ou a persoa en quen delegue, que será un membro da xunta ou o secretario técnico colexial, realizará un labor de mediación entre os letrados, quedando a súa debida constancia documental.
 • Vía disciplinaria: cando a dita mediación resulta infrutuosa e preséntase unha queixa por escrito por parte do letrado, comunicarase esta ao órgano instrutor colexial para a correspondente tramitación de información previa (art. 7 RPD) ou, se é o caso, a apertura do expediente disciplinario pola Xunta de Goberno.
 • Ulterior tramitación: a ulterior tramitación das actuacións disciplinarias e a notificación das resolucións adecúanse á normativa administrativa reguladora arriba citada.

3º.- Queixas, reclamacións ou discrepancias dos consumidores e usuarios

3º.1.- Sometemento a ditame pericial en materia de honorarios (*):

Descargue aquí o Modelo de solicitude de ditame pericial en materia de honorarios (PDF)

Descargue aquí o Modelo de solicitude de ditame en materia de honorarios (DOC)

Circular 13 de Xuño de 2015 sobre criterios de honorarios e dictámes ou informes sobre honorarios (PDF)

(*) Acordo de XG de 02/07/2015 (os artígos do anterior EXAE, deben entenderse sustituidos plos artigos 26, 29 e 68.i) do novo EXAE do 2021 e 14 do CD de 2019) :«Acórdase recordar e comunicar ós colexiados que:
A) Para determinar o importe dos honorarios rixe a liberdade de acodos, e dicir, o principio de autonomía da vontade, de maneira que prevalecerán os honorarios fixados en virtude dos convenios, pactos ou follas de encargo que se tiveran suscrito, e isto tamén frente ó que dictamine este Colexio, cuxos informes terán mero valor supletorio (artigos 44 do Estatuto Xeral da Avogacía Española e 15 do Código deontolóxico).
B) A conveniencia, e obriga en caso de requerimiento do cliente, de suscribir folla de encargo con orzamento onde se especifique, ademais do alcance do encargo profesional, os honorarios ou o modo de calculalos.
C) Non se emitirán dictames extraxudiciais sobre honorarios, salvo sometemento expreso das partes á mediación ó arbitraxe colexial (artigos 53.t) e 4.l) m) n) e o) do Estatuto Xeral da Avogacía Española e artigos 5 m) e ñ) da Lei de Colexios Profesionais).
D) Non se emitirán dictames sobre honorarios referentes a encargos ou servizos non xudiciais.
E) De conformidade co art. 340 Ley de Enxuizamento Civil e 5. o) Lei de Colexios Profesionais, poderase solicitar como proba a emisión dun informe pericial colexial sobre honorarios».

3º.1.1.- Tramitación: 

 • Sometemento expreso: para que se inicie o trámite do SACCU é necesario o sometemento expreso do cliente e avogado ao informe pericial colexial en materia de honorarios, así como a achega de documentación e os datos sobre a actuación profesional obxecto de minutación.
 • Alegacións: tras a constatación do dito sometemento expreso, se fose necesario, comunicarase ás partes para alegacións e achega da documentación que sustente estas por un prazo non superior a 15 días hábiles, que se poderá ampliar mediante a solicitude de calquera das partes ou por decisión do propio SACCU outros 15 días hábiles.
 • Ditame pericial da Xunta de Goberno: concluída a devandita fase, emitirá informe pericial colexial a Xunta de Goberno deste colexio.
  O ditame informarase, se é o caso, de conformidade cos artigos 3.l), m) e o) e 45 dos Estatutos colexiais e 29 e 68.i do Estatuto Xeral da Avogacía Española aprobado polo R.D. 135/2021, do 2 de marzo, artigo 5 m) e ñ) da Lei de Colexios Profesionais, Lei 2/1974, de 13 de febreiro e artigo 9. m da Lei de Colexios Profesionais de Galicia, Lei 11/201, de 18 de septembro.

3º.1.2.- Coste do ditame:

Pola emisión do ditame pericial, o ICACOR percibirá os dereitos que en cada momento estivesen establecidos pola Xunta de Goberno do ICACOR, que deberán ser aboados polo cliente cando o informe colexial estime correctos os honorarios sometidos a consideración, e polo letrado cando o informe pericial colexial os reduza; sendo as contías dos ditos dereitos as seguintes:

Minutas de

ata 1.800 euros

60 euros

Minutas de

1.801 euros a 2.400 euros

90 euros

Minutas de

2.401 euros a 3.000 euros

105 euros

Minutas de

3.001 euros a 4.500 euros

120 euros

Minutas de

4.501 euros a 6.000 euros

135 euros

Minutas de

6.001 euros a 30.050 euros

210 euros

Minutas de

30.051 euros a 60.100 euros

300 euros

Minutas de

60.101 euros a 150.250 euros

450 euros

Minutas de

máis de 150.250 euros

600 euros

As persoas interesadas que se sometan a ditame deberán aboar os dereitos por adiantado, que serán devoltos a quen finalmente non lle corresponda o seu pago.

3º.2.- Intermediación en materia deontolóxica e honorarios:

Descargue aquí o Modelo de solicitude de intermediación en materia deontolóxica (PDF)

Descargue aquí o Modelo de solicitude de intermediación en materia deontolóxica (DOC)

Descargue aquí ol Modelo de solicitude de intermediación en materia de honorarios (PDF)

Descargue aquí o Modelo de solicitude de intermediación en materia de honorarios (DOC)

Circular 13 de Xuño de 2015 sobre criterios de honorarios e dictámes ou informes sobre honorarios (PDF)

Mediación: realízase un labor de intermediación entre os letrados e os clientes, cunha posible fase de alegacións de 15 días, onde se poderán presentar os antecedentes ou documentos que se consideren precisos. O dito prazo poderase ampliar, mediante a solicitude de calquera das partes ou por decisión do propio SACCU, por outros 15 días hábiles. En calquera caso, deixarase a debida constancia documental das actuacións levadas a cabo.

Resultado infrutuoso: cando a devandita intervención resulta infrutuosa e preséntase unha queixa (só para a deontoloxía) por escrito por parte do cliente, comunicarase ao órgano instrutor colexial para a correspondente tramitación de información previa (art. 7 RPD) ou, se é o caso, a apertura de expediente disciplinario pola Xunta de Goberno.

Ulterior tramitación: a ulterior tramitación das actuacións disciplinarias e a notificación das resolucións adecúanse á normativa administrativa reguladora arriba citada.

3º.3.- Especialidades nas queixas ou reclamacións referentes á asistencia xurídica gratuíta (Quenda de oficio):

Descargue aquí o Modelo de queixa deontolóxica (PDF)

Descargue aquí o Modelo de queixa deontolóxica (DOC)

Tramitación: o SACCU remitiralle a queixa ou reclamación ao Servizo de Orientación Xurídica colexial, quen realizará un labor de mediación e enlace entre os profesionais nomeados e os beneficiarios do dereito de asistencia xurídica gratuíta.

Mediación infrutuosa: cando a dita mediación resulta infrutuosa e preséntase unha queixa por escrito por parte do beneficiario, comunicaráselle ao órgano instrutor colexial para a correspondente tramitación de información previa (art. 7 RPD) ou, se é o caso, apertura de expediente disciplinario pola Xunta de Goberno.

Ulterior tramitación: a ulterior tramitación das actuacións disciplinarias e a notificación das resolucións adecúanse á normativa administrativa reguladora arriba citada.

Designación de novo avogado: nesta fase de información previa ou expediente disciplinario, pódese proceder ao nomeamento de novo letrado de oficio en substitución do anterior, cando se dea algún dos seguintes supostos: 

 • Necesidade de garantir o dereito de defensa e intereses do beneficiario
 • Situación de urxencia manifesta
 • Quebra total da relación de confianza entre avogado e defendido
 • Comprobación da realidade da queixa presentada

3º.4.- Queixas ou reclamacións referentes á actividade colexial:

Descargue aquí o Modelo de queixa / reclamación sobre a actividade colexial (PDF)

Descargue aquí o Modelo de queixa / reclamación sobre a actividade colexial (DOC)

4º.- Presentación de escritos, queixas e reclamacións

4º.1.- A presentación de escritos, queixas e reclamacións poderá ser efectuada pola persoa interesada, ou por quen acredite a súa representación, na sede do ICACOR situada na rúa Federico Tapia, 11, baixo, 15005, A Coruña. Teléfono 981126090.

4º.2.- Presentación por vía telemática: tamén se poderán presentar por vía telemática e a distancia ao seguinte correo electrónico (secretaria@icacor.es). A presentación por correo electrónico requirirá a súa firma electrónica; aínda que a admisión da documentación dixitalizada que se achegue poderá condicionarse ao cotexo co orixinal.