ICACOR

23/01/2014 00:00 Antiguedade: 8 yrs

O Consello da Avogacía Galega outorga amparo ao letrado José Luis Gutiérrez Aranguren ante o anuncio de interposición dunha querela criminal por sindicatos da Garda Civil

Para poder exercer a defensa encomendada en condicións de liberdade e independencia.

O CONSELLO DA AVOGACÍA GALEGA outorga amparo ao LETRADO José LUIS Gutierrez Aranguren Ante o anuncio de interposición dunha querela criminal POR SINDICATOS DA GARDA CIVIL

Para poder exercer a defensa encomendada en condicións de liberdade e independencia

A Coruña, 23 de xaneiro de 2014. En relación ás informacións aparecidas nos medios sobre o anuncio de interposición dunha querela criminal contra o avogado José Luis Gutiérrez Aranguren por sindicatos da Garda Civil polas expresións vertidas publicamente, o Consello de Avogacía Galega quere facer públicas as seguintes manifestacións:

  • O principio de presunción de inocencia e o dereito á defensa son dous alicerces básicos do Estado de Dereito, e como tales están recollidos na Constitución Española. Son garantía da convivencia e da paz social e o seu respecto dá a medida do desenvolvemento democrático do país.

 

  • É obriga inescusable do avogado a eficaz defensa dos dereitos que lle son encomendados, o que inclúe, naturalmente, a denuncia de cantas irregularidades observe, segundo o seu leal saber e entender e con base no seu profundo coñecemento do Dereito.

 

  • Parece necesario recordar que o dereito de defensa exercido polo avogado supón un plus respecto do dereito á liberdade de expresión, sempre que as manifestacións teñan relación cos argumentos de defensa, e sempre que non se incida no insulto directo.

 

  • Por todo iso, o Consello da Avogacía Galega outorga amparo aos letrados para que poidan exercer a defensa encomendada en condicións de liberdade e independencia, que son presuposto básico do exercicio profesional e do seu papel de colaborador da Xustiza.

Sobre o Consello da Avogacía Galega
O Consello da Avogacía Galega, creado en 1993, é o órgano superior da administración colexial da avogacía galega, aglutinando a tódolos Colexios de Avogados de Galicia: A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, Ferrol, Santiago de Compostela e Vigo.

Así, ten por obxecto agrupar e coordinar os distintos colexios integrados, e asumir a súa representación en cuestións de interese común profesional, no ámbito autonómico. Como máximo representante da profesión en Galicia, o Consello vela polo correcto exercicio da profesión e é o máximo interlocutor perante a administración e a sociedade. Entre outras funcións, ocúpase de coordinar a acción dos Colexios de Avogados de Galicia, exercer o control deontolóxico dos seus membros, organizar o servizo de orientación xurídica e a quenda de oficio e procurar a formación continuada dos profesionais.