ICACOR

29/05/2017 17:50 Antigüedad: 1 year

UDC - Cursos de verán 2017 (Cuestións actuais de dereito procesual)

CUESTIÓNS ACTUAIS DE DEREITO PROCESUAL
13, 14 e 15 de setembro de 2017

Prazo de matrícula: do 19 de maio ata o 10 de setembro de 2017
Horas de duración: 20

Lugar de realización
Facultade de Dereito

Campus de Elviña.
15071 - A Coruña.
Colexio Provincial de Avogados da Coruña
Federico Tapia, 11
15005 A Coruña

Recoñecemento académico
Titulacións a extinguir: Número de créditos de libre elección para alumnos da UDC 1
Titulacións de graos: De acordo co disposto na normativa mediante a que se establece o procedemento para o recoñecemento académico de créditos por participación en actividades universitarias nos Graos da UDC, aprobada por acordo do Consello de Goberno do 17 de xullo de 2012, modificada por acordo do mesmo órgano de data 21 de xullo de 2016, aos estudantes da UDC poderánselle recoñecer créditos pola participación en cursos de verán oficiais da UDC: 1,5 créditos por cada 15 h., máximo 3 créditos por curso

Perfil preferente do alumnado: Profesionais da Administración de Xustiza, avogados e procuradores, estudantes de Dereito

Coordinación
Dirección: Agustín-Jesús Pérez-Cruz Martín
Secretaría: David Soto Díaz

Entidades colaboradoras
Fundación privada Manuel Serra Domínguez
Colexio Provincial de Avogados da Coruña

Prezo
Prezo público xeral: 50 €
Prezo reducido: 30 € Aplicable a estudantes de calquera universidade e comunidade universitaria da UDC.

Información
Facultade de Dereito
Elviña, 15071 A Coruña
david.sdiaz@udc.es
Tel 881 011 566

Pautas de matrícula: https://www.udc.es/export/sites/udc/occ/_galeria_down/cursosveran/cveran2017/Pautamatricula.pdf
Matrícula: https://cultura.udc.es/DeporXestWebUDCCultura/actividades/datos.jsp?idActividad=1265