ICACOR

Rexistro de mediadores

Rexistro de Mediadores de ICACOR.MEDIA (actualizado a 29/07/2016) (PDF)

Rexistro de mediadores Ministerio de Xustiza

Como xa sabedes, coa aprobación do Real Decreto 980/2013, de 13 de diciembre, por el que se desarrollan determinados aspectos da Lei 5/2012, de Mediación en Asuntos Civiles e Mercantís, se puso en marcha el Rexistro de Mediadores estatal (artigos 8 e ss. do RD)

El Rexistro, dependiente do Ministerio de Xustiza, se configura como una base de datos informatizada, de carácter público e informativo, con el que se pretende facilitar el acceso de os ciudadanos a este medio de solución de controversias, a través da publicidad de os mediadores profesionais e las instituciones de mediación.

Por tanto, tratándose de un Rexistro meramente informativo, a inscrición como Mediador no é obligatoria, excepto no caso de os Mediadores Concursais, tal como se indicará más adelante.

El Rexistro está formado por tres Secciones:

Sección 1ª: Inscripción de Mediadores, personas físicas.
Sección 2ª: Inscripción de Mediadores Concursais (personas físicas e personas jurídicas)

Sección 3ª: Inscripción de Instituciones de Mediación.

Inscripción de mediadores (sección 1ª)

A inscrición debe realizarse dende a páxina web do Ministerio.

É necesario contar con certificado electrónico ou DNI electrónico, e poderán solicitala todos aqueles profesionais que cumpran os requisitos legais establecidos (Lei 5/2012 e RD 980/2013), podendo ademais, inscribirse no Rexistro indicando que pertencen a unha Institución de Mediación.

Todos aqueles Colexiados que queiran inscribirse no Rexistro de Mediadores do Ministerio de Xustiza e que desexen sinalar que forman parte desta Institución (ICACOR.MEDIA), deberán indicar na súa solicitude os seguintes datos:

Denominación Institución: ICACOR.MEDIA
C.I.F.: Q1563001E
Correo electrónico: secretaria@icacor.es
Seguro Responsabilidade civil: CASER
Póliza nº: 1036300

Unha vez finalizada a inscrición, ICACOR.MEDIA confirmará a súa pertenza ó Rexistro de Mediadores do Colexio (*) (**).

(*) Recordámosvos que para a inscrición no Rexistro de Mediadores do Colexio (Art. 2º das Normas Reguladoras do Rexistro de Mediadores ICACOR.MEDIA), é necesario ser Abogado incorporado a este Colexio e acreditar un mínimo de 100 horas de formación en materia de mediación- 35% das cales deben ser prácticas-, obtidas mediante a realización dun ou varios cursos.

(**) Para poder validar os datos, é necesario marcar ICACOR.MEDIA como Institución de Mediación, e naquela donde se tivera acadado a formación. Doutro modo, non poderemos confirmar a pertenencia á mesma.

Inscripción de mediadores concursais (sección 2ª)

Se ben a inscrición como Mediador é voluntaria, segundo o artigo 18 do RD 980/2013, todos aqueles Colexiados que queiran ser nomeados Mediadores Concursais deberán inscribirse, obrigatoriamente e como requisito previo, na Sección 2ª do Rexistro de Mediadores do Ministerio. Para a súa inscrición poden seguir as indicacións anteriores.

Para poder ser nomeado Mediador Concursal, deberán cumprirse os requisitos establecidos na Lei 5/2012 de Mediación en Asuntos Civís e Mercantís, e os sinalados na Lei 22/2003, de 9 de xullo, Concursal (art. 27 e 233.1).

Para a verificación como Mediadores Concursais por parte de ICACOR.MEDIA, é necesario estar incorporado no Rexistro de Mediadores Colexial.

Manual de Usuario para a inscrición no Rexistro do Ministerio.

Guía de preguntas frecuentes da aplicación Remedia Inscripción, ferramenta para poder facer as solicitudes de inscrición de mediadores, mediadores concursais e de institucións.

Creación de listados específicos de mediadores de familia no Rexistro Colexial: Na sesión da Xunta de Goberno de 26 de febreiro de 2015 acordouse crear, dentro do Rexistro de mediadores colexial, e trala proposta da Comisión de Mediación, un listado específico de medidores especialistas en familia, con motivo da próxima firma do Convenio de Colaboración entre o Consello Xeneral do Poder Xudicial, a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas e Xustiza, a Consellería de Traballo e Benestar, o Ministerio Fiscal, o Colexio Oficial de Psicología de Galicia e o Colexio Provincial de Abogados de A Coruña para o desenvolvemento dun programa experimental de mediación intraxudicial familiar durante o ano 2015 en A Coruña.

Como requisito necesario para formar parte do mesmo, deberase acreditar especial experiencia práctica en materia de mediación familiar, que será valorada pola Xunta de Goberno o, por delegación, o Servicio de Mediación Colexial, ou realizar as actividades formativas en mediación familiar que se programen pola Comisión de Formación colexial.

Dito listado será o empregado para a designación de mediadores en expedientes de mediación en materia de familia, incluidos os que deriven do citado conven