ICACOR

Lexislación

Orden JUS/746/2014, de 7 de maio, pola que se desenvolven os artigos 14 e 21 do Real Decreto 980/2013, de 13 de decembro e crease o ficheiro de mediadores e institucións de mediación. (BOE 09/05/2014).

Real Decreto 980/2013, de 13 de decembro, polo que se desenvolven determinados aspectos da Lei 5/2012, de 6 de xullo, de mediación en asuntos civís e mercantís. (BOE 27/12/2013).

Lei 5/2012, de 6 de xullo, de mediación en asuntos civís e mercantís (BOE 07/07/2012 e BOE 26/07/2012 C.E.).

Orde de 3 de xuño de 2008 pola que se fixan as tarifas da mediación familiar en Galicia. (DOG 116 de 17 de xuño de 2008)

Lei 4/2001, de 31 de maio, reguladora da mediación familiar (DOG de 18 de xuño de 2001).

Decreto 159/2003, de 31 de xaneiro, polo que se regula a figura do mediador familiar, o Rexistro de Mediadores Familiares de Galicia e o recoñecemento da mediación gratuíta. (DOG 34 de 18 de febrero de 2003), (Correción de erros: DOG 44 de 4 de marzo de 2003)