ICACORNormas reguladoras do Rexistro de Mediadores do Ilustre Colexio Provincial de Avogados de A Coruña: Aprobadas en Xunta de 18 de outubro del 2012, modificadas en Xunta de 16 de xaneiro del 2014, Xunta de 18 de decembro del 2014 e Xunta de 9 de decembro de 2015. (Entrada en vigor: 09/12/2015).

Normas reguladoras do Servizo de Mediación do Ilustre Colexio Provincial de Avogados de A Coruña (ICACOR.Media): Aprobadas en Xunta de 18 de outubro de 2012, modificadas en Xuntas de 18 de decembro de 2014 e de 21 de xaneiro de 2015. (Entrada en vigor: 22/01/2015).

Acordo da Xunta de Goberno de 6/11/2014: As mediacións derivadas polos Xulgados de familia ao servizo de mediación colexial, ICACOR.MEDIA, serán gratuítas para os solicitantes durante un ano a contar dende a data do presente acordo, todo elo sin perxuicio dos convenios que poidan suscribirse coas distintas Administracións públicas para compensar os servizos prestados polos Letrados.

Dito acordo supón que a actuación como mediador non será retribuida, nin tampouco se realizará ningún pago polos servizos colexiais.

Proxecto de Colaboración entre os Xulgados de A Coruña e o ICACOR para a derivación intraxudicial en materia civil e mercantil: O Proxecto responde ao desexo, por parte de ambas instituciones, de implantar un Servizo en aras a atender millor ós cidadáns, e aplicarase a aqueles procesos iniciados cuxo enxuizamento e fallo corresponda ós Tribunais que coñecen de determinados procesos civís e mercantís de A Coruña.

Os mediadores designaranse entre aqueles Colexiados inscritos no Servizo de Mediadores do Colexio que cumplan cos requisitos legais (Lei 5/2012, de 6 de xullo, de Mediación en Asuntos Civís e Mercantís, e o Real Decreto 890/2013, de 13 de decembro, polo que se regulan determinados aspectos da Lei 5/2012).

Consulta á Dirección Xeral de Tributos do Ministerio de Facenda e á Dirección Xeral de Ordenación da Seguridade Social, respecto á posible inclusión dos colexiados non exercentes no rexistro de mediadores do Colexio: A raíz da solicitude de inclusión por parte de varios Colexiados Non Exercentes no Servizo e no Rexistro de Mediadores colexial, dirixíronse sendas consultas á Dirección Xeral de Tributos do Ministerio de Facenda e á Dirección Xeral de Ordenación da Seguridade Social do Ministerio de Emprego e Seguridade Social, respecto a cales serían os requisitos fiscales e de cobertura da Seguridade Social que deberían cumplir os colexiados non exercentes para desenvolver a labor de mediación.

Según nos indicou a Dirección Xeral de Tributos, a clasificación das Tarifas do Imposto sobre Actividades Económicas, aprobadas xunto á Instrucción para a aplicación das mesmas por Real Decreto Legislativo 1175/1990, de 28 de setembro, realizase atendendo á naturaleza material de ditas actividades, e a cales sean efectivamente realizadas, con independencia, a estos efectos, da consideración ou denominación que as mesmas teñan para os seus titulares.

Neste senso, a actividade de mediador mercantil e civil por parte de Colexiados Non Exercentes incluiríase no grupo 799 da sección segunda das tarifas, que corresponde a ?Outros profesionais relacionados con actividades financieiras, xurídicas, de seguros ou de alugueiros n.c.o.p.

Pola súa parte, segundo a Dirección Xeral de Ordenación da Seguridade Social do Ministerio de Emprego e Seguridade Social, a CNAE (Censo Nacional de Actividades Económicas) pola que se deberán dar de alta os referidos colexiados, sería a 691.0.

Ademais da obrigatoriedade para os Colexiados Non Exercentes de darse de alta nos epígrafes e censos correspondentes para poder desenvolver a actividade profesional de mediador, sería necesario que conten cun Seguro de Responsabilidade Civil.

Ainda que ata o momento non se aprobou ningunha modificación das normas reguladoras do Rexistro ou Servizo de Mediación, co fin de incluir ós Colexiados Non Exercentes, o tema é obxecto de estudo por parte da Comisión de Mediación. 

Servizo de Mediación Colexial: Comediación: Na sesión da Xunta de Goberno de 26 de febreiro de 2015, tras informe da Comisión de Mediación colexial e dentro do plan de formación dos mediadores inscritos no Rexistro colexial, acordouse establecer durante seis meses un sistema de comediación no servizo de mediación colexial, ICACOR.MEDIA, consistente en que dous mediadores con experiencia acreditada participen alternativamente como comediadores en todolos expedientes de mediación que comencen nese período, de modo que sirvan de apoio e preparación ós mediadores que polo seu orde sexan designados para cada expediente.