ICACOR

Réxime aplicable

Réxime aplicable e principal normativa profesional:

Revisada: 26/03/2015

Nota: a lexislación contida nesta sección ten unicamente un carácter informativo

Nos últimos anos producíronse unhas reformas legais de gran transcendencia que afectaron de forma especial á ordenación das profesións colexiadas; en concreto, referímonos á Lei 17/2009, do 23 de novembro, sobre o libre acceso ás actividades de servizos e o seu exercicio; a Lei 25/2009, do 22 de decembro, de modificación de diversas leis para a súa adaptación á Lei sobre o libre acceso ás actividades de servizos e o seu exercicio; a Lei 2/2007, do 15 de marzo, de sociedades profesionais; a Lei 34/20006, de acceso ás profesións de avogado e procurador dos tribunais e o regulamento que a desenvolve, Real decreto 775/2011, do 3 de xuño; e a Lei 18/2011, do 5 de xullo, reguladora do uso das tecnoloxías da información e a comunicación na Administración de Xustiza.

Ante estas modificacións habidas no noso ordenamento xurídico e para a súa adaptación a elas, estase procedendo á reforma tanto do Estatuto Xeral como do Código Deontolóxico da Avogacía Española.

Non obstante, e mentres se tramitan estas modificacións, informamos de que os seguintes artigos do citado Estatuto Xeral da Avogacía Española víronse, en maior ou menor medida, afectados polas reformas lexislativas referidas:

 • Artigo 3.1 (protección dos consumidores e usuarios)

 • Artigo 4 (protección dos consumidores e usuarios, escolas de práctica xurídica, e criterios de honorarios)

 • Artigo 6 (título de licenciado)

 • Artigo 11.1 (título de licenciado)

 • Artigo 13.c) (título de licenciado)

 • Artigo 13.d) (entidade ou mutua de previsión social alternativa ao réxime da Seguridade Social)

 • Artigo 17.3 (comunicación de intervención)

 • Artigo 18 (comunicación de intervención)

 • Artigo 21 (incompatibilidades)

 • Artigo 22 (incompatibilidades)

 • Artigo 23 (incompatibilidades)

 • Artigo 24 (incompatibilidades)

 • Artigo 25 (publicidade)

 • Artigo 26 (venia)

 • Artigo 27 (relación laboral especial en despachos de avogados)

 • Artigo 28 (exercicio colectivo e lei de sociedades profesionais)

 • Artigo 29 (exercicio colectivo e lei de sociedades profesionais)

 • Artigo 42 (deber de información ao cliente)

 • Artigo 44 (honorarios)

 • Artigo 53 (criterios de honorarios e cotas de incorporación)

 • Artigo 63.6 (cotas de incorporación)

 • Artigo 68.d) e v) (escolas de práctica xurídica e cotas)

 • Artigo 69 (cotas de incorporación)

 • Artigo 84.a), b) e i) (incompatibilidades, publicidade e honorarios)

 • Artigo 85.b) e e) (comunicación de intervención profesional e publicidade)

Igualmente comunícase que os artigos 24.1 e 63.f) do Estatuto Xeral da Avogacía Española están anulados polas sentenzas do Tribunal Supremo das datas 3 de xullo de 2003 e 3 de marzo de 2003, respectivamente. 

 • ESTATUTO COLEXIAL: Aprobado en Xunta Xeral Extraordinaria do 10 de xullo de 2002 e modificados en Xunta Xeral Extraordinaria do 22 de decembro de 2005.
 • CÓDIGO DEONTOLÓXICO: Adaptado ao novo Estatuto Xeral da Avogacía Española aprobado por R.D. 658/2001, do 22 de xuño

Nos últimos anos producíronse unhas reformas legais de gran transcendencia que afectaron de forma especial á ordenación das profesións colexiadas; en concreto, referímonos á Lei 17/2009, do 23 de novembro, sobre o libre acceso ás actividades de servizos e o seu exercicio; a Lei 25/2009, do 22 de decembro, de modificación de diversas leis para a súa adaptación á Lei sobre o libre acceso ás actividades de servizos e o seu exercicio; a Lei 2/2007, do 15 de marzo, de sociedades profesionais; a Lei 34/20006, de acceso ás profesións de avogado e procurador dos tribunais e o regulamento que a desenvolve, Real decreto 775/2011, do 3 de xuño; e a Lei 18/2011, do 5 de xullo, reguladora do uso das tecnoloxías da información e a comunicación na Administración de Xustiza.

Ante estas modificacións habidas no noso ordenamento xurídico e para a súa adaptación a elas, este Consello Xeral está procedendo á reforma tanto do Estatuto Xeral como do Código Deontolóxico da Avogacía Española.

Non obstante, e mentres se tramitan estas modificacións, informamos de que os seguintes artigos do citado Código Deontolóxico da Avogacía Española víronse, en maior ou menor medida, afectados polas reformas lexislativas referidas:

Artigo 2.5 (incompatibilidades)

Artigo 6 (incompatibilidades)

Artigo 7 (publicidade)

Artigo 8 (competencia desleal)

Artigo 9 (venia)

Artigo 10.7 (comunicación de intervención profesional)

Artigo 13 (folla de encargo e deber de información)

Artigo 15 (honorarios)

Artigo 21 (cobertura de responsabilidade civil)

Igualmente comunícase que o artigo 16 do citado Código, “Cuota litis”, foi derrogado por acordo do Pleno do Consello Xeral da Avogacía Española do 21 de xullo de 2010.

 • REGULAMENTO DISCIPLINARIO: Aprobado no Pleno do 27 de febreiro de 2009, e fixouse o 1 de xuño de 2009 como data de entrada en vigor do citado Regulamento.
 • Normas para a constitución e o funcionamiento das agrupacións, comisións ou seccións no seo do Colexio
 • LEY 34/2006, do 30 de outubro, sobre o acceso ás profesións de avogado e procurador dos tribunais.
 • REAL DECRETO 775/2011, do 3 de xuño, polo que se aproba o Regulamento da Lei 34/2006, do 30 de outubro, sobre o acceso ás profesións de avogado e procurador
 • REAL DECRETO 1331/2006, de 17 de novembro, polo que se regula a relación laboral de carácter especial dos avogados que prestan servizos en despachos de avogados, individuais ou colectivos.
 • LEI 1/1996, do 10 de xaneiro, de asistencia xurídica gratuíta.
 • DECRETO 269/2008 polo que se aproba o Regulamento de asistencia xurídica gratuita
 • ORDEN do 3 de xuño de 1997 que establece os requisitos xerais mínimos de formación e especialización necesarios para prestar os servizos de asistencia xurídica gratuita.
 • LEI 11/2007, do 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos
 • REAL DECRETO 936/2001, do 3 de agosto, polo que se regula o exercicio permanente en España da profesión de avogado con título profesional obtido noutro estado membro da Unión Europea.
 • DIRECTIVA 98/5/CE, o Parlamento Europeo e do Consello, do 16 de febreiro de 1998, destinada a facilitar o exercicio permanente da profesión de avogado nun estado membro distinto daquel no que se obtivese o título.
 • DIRECTIVA 2005/36/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 7 de setembro de 2005, relativa ao recoñecemento de cualificacións profesionais.